top of page

Privacy policy - (Nederlands)

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

SOHO verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de inschrijving op onze nieuwsbrief, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd,…

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van (SOHO)NV House & Garden, Zuiderdijk 25 in 9230 Wetteren, BTW BE 0477.946.120. NV SOHO is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking ervan.
 

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van SOHO.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van SOHO (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere).

Uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer worden niet doorgegeven aan andere bedrijven. 

 

Inzage en correctie van gegevens

SOHO zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U heeft steeds via info@soho.be het recht op verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

 

Minderjarigen

SOHO let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

SOHO zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

SOHO moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van SOHO bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan SOHO door te sturen.

SOHO moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen in te schrijven op de nieuwsbrief, om de privacy-policy van SOHO samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

 

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen SOHO is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze website houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

​Update 18 mei 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy policy - (English)

Data collection, registration and processing

SOHO gathers, registers and processes personal data of its customers and users of its services. Certain data must be provided explicitly, for instance for using certain parts of the website, purchasing a product, taking part in a competition, sending newsletters, etc.

Other data is collected automatically via ‘cookies’ and other data collecting systems/applications (such as IP address; site use; browser type and language, etc.).

The data provided explicitly or automatically is included and processed in the database of (SOHO)NV House & Garden, Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren, VAT no. BE 0477.946.120. NV SOHO is responsible for processing the personal data gathered via the website and/or other channels and checks any processing of it.

 

Use of your data

You guarantee that the data you provide is accurate and complete. If you provide inaccurate data or data belonging to third parties, you may be denied access in full or in part, temporarily or permanently, to SOHO products and services.

We may use your data to contact you directly, by mail, telephone or electronically, such as by e-mail. In electronic communication you have the option to unsubscribe from future electronic messages.

Personal data such as your name, first name, street, house number, post box number, postal code, place of residence and telephone number can be used to keep you updated about our new items or promotions, marketing purposes,…

SOHO companies accept no liability whatsoever for any use made of your data by third parties. SOHO websites may contain links to third-party websites or to commercials of third-party advertisers that may collect your personal data. Any such data collection and processing is not the responsibility of SOHO, but instead of the advertiser or website manager involved.

 

Access to and correction of data

SOHO will not keep your data any longer than the statutorily provided terms and in any case not longer than is required for the purposes mentioned herein.

You can always contact us through info@soho.beto exercise your right to view, correct, delete and oppose – free of charge – the processing and forwarding of your data.

 

Minors

SOHO is mindful of protecting the privacy of minors and encourages parents to take an active part in their children’s online activities.  SOHO will never knowingly or intentionally collect the personal data of minors.

SOHO encourages minors to inform their parents about their online activities when visiting a SOHO website and to ask for their parents’ opinions prior to submitting their personal data to SOHO. SOHO encourages minors to carefully read its privacy policy together with their parents before creating an account.

We advise minors to use a pseudonym instead of their real name in their email addresses. We also advise minors not to disclose more information than is required for the online use of the services provided by SOHO. Parental consent is also required in the application for subscriptions, products and services offered by SOHO via its websites. Subscriptions, products and services are always subject to the Terms and Conditions of SOHO.

 

General

The processing of personal data within SOHO is governed by Belgian law. Any purchase of our products and/or use of our services – including our websites – implies your agreement to our Privacy Policy, which may be modified from time to time. Any modifications enter into force immediately after publication.

​Update 18 May 2018

bottom of page